Busnesa ar e-byst gweithwyr: Llys Ewrop yn cael y gair olaf

Yn ddiweddar, mae Uchel Siambr Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi gwneud Dyfarniad pwysig am fonitro cyfrifon e-bost gweithwyr cyflogedig yn y gwaith.

Roedd y Dyfarniad yn ymwneud ag achos lle gofynnwyd i weithiwr greu cyfrif Yahoo Messenger er mwyn ateb ymholiadau gan ei gleientiaid. Cafodd ei rybuddio i beidio â defnyddio'r cyfrif at ddibenion personol neu breifat, ond darganfuwyd ei fod wedi bod yn defnyddio'r cyfrif i rannu nifer fawr o negeseuon gyda'i frawd a'i ddyweddi. Ar ôl darganfod hyn, rhoddodd ei gyflogwr wybod iddo fod ei negeseuon wedi bod yn cael eu monitro a'i fod yn cael ei ddiswyddo am ddefnyddio cyfrif gwaith at ddibenion preifat.

Er ei fod wedi cael ei rybuddio'n benodol i beidio â defnyddio'i gyfeiriad e-bost at ddefnydd personol, roedd y gweithiwr yn honni bod ei gyflogwr, drwy fonitro ei e-byst, wedi tramgwyddo ei hawl i breifatrwydd - sef un o'i hawliau dynol. Wedi i'r achos gyrraedd lefel uchaf Llys Hawliau Dynol Ewrop, mae'r penderfyniad wedi gwrthdroi penderfyniadau blaenorol gan ddod i'r casgliad bod ei gyflogwr wedi tramgwyddo ei hawl i breifatrwydd.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol ar gyfer monitro e-byst yn y gweithle? Mae'r penderfyniad yn yr achos yma yn sicr yn mynd o blaid y gweithiwr, ac yn cadarnhau nad yw polisïau mewnol sy'n rhoi hawl i gyflogwyr fusnesa ar e-byst eu gweithwyr yn mynd i fod yn ddigon. Yn gyntaf, mae'n rhaid i gyflogwyr ystyried yn ofalus pam eu bod am fonitro e-byst eu gweithwyr. Yna, bydd yn rhaid i gyflogwyr esbonio wrth eu gweithwyr pam, sut a ble y bydd e-byst yn cael eu monitro ac esbonio sut y bydd unrhyw wybodaeth sy'n cael ei chasglu drwy fonitro yn cael ei defnyddio. Mewn geiriau eraill, ymhell o fod â hawl awtomatig i fusnesa ar e-byst eu gweithwyr drwy fod â pholisi sy'n dweud y gallant wneud hynny, bydd angen i gyflogwyr fod yn ofalus iawn gan sicrhau cydbwysedd rhwng eu buddiannau eu hunain wrth fonitro negeseuon e-bost a hawl eu gweithwyr i breifatrwydd.

Anna ShererNewyddion