Cyflog cyfartal: Achos Asda yn rhygnu ymlaen

Mae cannoedd o weithwyr benywaidd sy'n gweithio i'r cwmni archfarchnad enfawr ASDA wedi symud gam yn nes at sicrhau cyflog sy'n gyfartal â chyflogau eu cydweithwyr gwrywaidd, mewn anghydfod hir yn y Tribiwnlys Cyflogaeth dros dâl.

Ddechrau mis Medi, penderfynodd y Tribiwnlys Apeliadau Cyflogaeth bod modd dweud bod swyddi rheng flaen yn y siop - sef swyddi sy'n cael eu dal gan ferched gan amlaf - "â'r un gwerth" â swyddi yn y warws, sef swyddi sy'n cael eu dal gan ddynion yn bennaf. Roedd ASDA wedi dadlau bod y math o waith yn y ddwy rôl yn wahanol, ac nad oedd rheswm felly i gyflog gweithwyr rheng flaen yn y siop fod mor uchel â chyflog staff yn y warws.

Mae'r penderfyniad yma (penderfyniad y mae ASDA yn bwriadu ei herio yn y Llys Apêl) yn agor y drysau i'r Hawlwyr barhau â'u hachos yn y Tribiwnlys Cyflogaeth am gyflog sy'n gyfartal â gweithwyr yn y warws. Mae'r hawliad yn cael ei wneud ar y cyd gan filoedd o weithwyr ASDA, a gallai effeithio ar hyd at 15,000 o weithlu'r cwmni a chostio degau ar filiynau o bunnoedd mewn iawndal os bydd yr achos yn un llwyddiannus.

Oherwydd y swm o arian sydd yn y fantol, mae'n debygol o gymryd misoedd, os nad blynyddoedd, cyn y daw'r achos i ben, oherwydd bydd pob ffordd o apelio yn cael ei dilyn. Bydd y penderfyniad terfynol yn un arwyddocaol iawn i'r sector manwerthu, yn enwedig gan fod cyflogwyr mawr eraill fel Sainsbury's yn wynebu achosion tebyg.

Yn y cyfamser, mae stori debyg yn digwydd yn yr Unol Daleithiau, lle mae Google yn cael ei erlyn gan gyn-weithwyr benywaidd am wahaniaethau ar sail rhyw yng nghyd-destun cyflog anghyfartal.

Gall cyflogwyr sy'n pryderu am wahaniaethau rhwng cyflogau mewn gwahanol rolau, sy'n cael eu gwneud gan un rhyw neu'r llall yn bennaf, ystyried cynnal archwiliad cyflog cyfartal er mwyn tynnu sylw at unrhyw broblemau ac osgoi hawliadau cyflog cyfartal. 


Os hoffech fwy o wybodaeth ar y mater yma neu ar unrhyw fater arall, plis cysylltwch â’r tim Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol.

Elwyn DaviesNewyddion